Algemene bepalingen

1. Definities

Cool Display Media en CDM zijn bedrijfsnamen van Cool Display Media BV.

Opdrachtgever: De persoon of rechtspersoon die met Cool Display Media een overeenkomst aangaat, een offerte aanvraagt, van Cool Display Media een offerte ontvangt of met Cool Display Media ter zake onderhandelingen voert.

Overeenkomst: De advertentieovereenkomst die tot stand is gekomen tussen Cool Display Media en opdrachtgever.

Medium: Het medium dat door Cool Display Media vertegenwoordigd wordt. Type medium wordt met name genoemd.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Cool Display Media gesloten en te sluiten overeenkomsten, tenzij en voor zover door ons schriftelijk toestemming is verleend voor gehele of gedeeltelijke afwijking daarvan, welke afwijking slechts geldt voor de door ons genoemde overeenkomsten. In het geval van gedeeltelijke afwijking blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing. Cool Display Media accepteert iedere andere door de opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden niet en verklaart deze dan ook niet van toepassing.

3. Overlijden, opheffing, faillissement en dergelijke van de opdrachtgever

Indien en zodra de opdrachtgever:

  • niet stipt betaalt voor of op de overeengekomen vervaldagen,
  • overlijdt (in geval van natuurlijk persoon),
  • wordt ontbonden (in geval van rechtspersoon),
  • zijn bedrijf staakt of naar het buitenland verplaatst,
  • in staat van faillissement wordt verklaard
  • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt,
  • een onderhandse schuldenregeling aan zijn schuldeisers aanbiedt,
  • enige uit de met ons aangegane overeenkomst(en) voortvloeiende verplichting niet of niet behoorlijk nakomt,
  • zodra opdrachtgevers goederen door derden geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen,

wordt al hetgeen hij aan Cool Display Media verschuldigd is ineens en terstond opeisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, en is Cool Display Media gerechtigd zonder enige rechtelijke tussenkomst de overeenkomst(en), voor zover nog uitgevoerd, als ontbonden te beschouwen, tenzij Cool Display Media de nakoming daarvan mocht verlangen, een en ander onverminderd recht op schadevergoeding.

4.Overmacht

In deze algemene voorwaarden wordt onder overmacht verstaan: omstandigheden die de nakoming van een op een der partijen rustende verbintenis verhinderen en die niet aan die partij zijn toe te rekenen, doordat zij niet te wijten zijn aan diens schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van die partij komen. Cool Display Media is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is door overmacht.  

 

Als er sprake is van overmacht of iedere andere bijzondere omstandigheid aan de zijde van Cool Display Media dan is Cool Display Media gerechtigd een of meer verplichtingen uit de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren. Als uitvoering niet meer mogelijk is dan is Cool Display Media gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst van Cool Display Media is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Hilversum is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van enig geschil tussen Cool Display Media en opdrachtgever.

6. Overige algemene bepalingen

Zowel Cool Display Media en opdrachtgever zijn niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde of anderen. Geen der partijen zal een dergelijke toestemming zonder genoegzame reden weigeren. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen binden Cool Display Media slechts voor zover zij deze schriftelijk heeft erkend.

7. Bevoegdheden en verplichtingen Cool Display Media

Cool Display Media is uitsluitend bevoegd reclamemateriaal te plaatsen op het met name genoemde medium.

8. Bevoegdheden en verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever is uitdrukkelijk onbevoegd tot het uitvoeren van enige activiteiten met betrekking tot de reclamespiegel met uitzondering van de bevoegdheden of verplichtingen die uit een overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeien.

9. Aansprakelijkheid

Tevens is opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte materiële en immateriële schade, voortvloeiende uit de overeenkomst, die toegebracht is aan Cool Display Media of aan derden.

10. Duur en opzegging overeenkomst

Voor zover de overeenkomst niets anders vermeldt wordt de overeenkomst aangegaan voor één jaar. Cool Display Media streeft ernaar in de elfde maand van de looptijd van de overeenkomst een overleg met de opdrachtgever te hebben over de voortzetting van de overeenkomst. Indien er geen overleg heeft plaatsgevonden, alsmede geen opzegging van een der partijen heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met één maand.

Opzegging dient uiterlijk één maand voor het einde van de overeenkomst te gebeuren en dient schriftelijk tegen het einde van de maand te geschieden.

11. Bevoegdheden en verplichtingen Cool Display Media

Cool Display Media is bevoegd de plaatsing van de advertentie op te schorten wanneer de opdrachtgever niet voldoet een bepaling in de overeenkomst of in deze algemene voorwaarden. Cool Display Media is bevoegd de plaatsing van een advertentie op ieder moment te weigeren, als de door de opdrachtgever aangeleverde 

 

advertentie qua tekst, afbeelding en/of boodschap naar het oordeel van Cool Display Media in strijd kan worden geacht met de openbare orde, de goeden zeden, het Nederlandse recht, een ander recht van derden en/of op enige andere wijze maatschappelijk ongepast is. Dit betekent echter niet dat Cool Display Media verplicht is de advertentie aan welke grond dan ook te toetsen.

Cool Display Media streeft ernaar de advertentie binnen 7 werkdagen te plaatsen op de betreffende reclamespiegel(s) na betaling van de factuur door de opdrachtgever, behoudens bepalingen in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

12. Bevoegdheden en verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever is uitdrukkelijk onbevoegd tot het zelf plaatsen van advertenties op een reclamespiegel van Cool Display Media.

De opdrachtgever is verplicht en verantwoordelijke voor de tijdige aanleveren van de advertenties op de door Cool Display Media in de overeenkomst voorgeschreven wijze.

13. Aansprakelijkheid

De opdrachtgever vrijwaart Cool Display Media volledig voor alle aanspraken van derden, en de daaruit voortvloeiende schade en iedere andere kosten, jegens Cool Display Media in verband met de inhoud, vorm, aard, uitvoering of ieder ander geval met betrekking tot de advertentie, behoudens te bewijzen opzet of grove schuld van Cool Display Media.

14. Duur opzegging overeenkomst

Voor zover de overeenkomst niets anders vermeldt wordt de overeenkomst aangegaan voor zes maanden. Cool Display Media streeft ernaar in de vijfde maand van de looptijd van de overeenkomst een overleg met de opdrachtgever te hebben over de voortzetting van de overeenkomst. Indien er geen overleg heeft plaatsgevonden, alsmede geen opzegging van een der partijen heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met één maand.

Opzegging dient uiterlijk één maand voor het einde van de overeenkomst te gebeuren en dient schriftelijk tegen het einde van de maand te geschieden.

15.Betaling factuur

Tenzij door Cool Display Media schriftelijk anders is aangegeven dient de betaling binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur betaald te zijn, zonder enige schuldvergelijking of toepassing van enige korting anders dan de door Cool Display Media op de factuur vermeld. Bij het niet tijdig betalen van de factuur is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Deze rente wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van de factuur. Wanneer Cool Display Media ter incassering van de factuur de vordering uit handen geven is de opdrachtgever eveneens alle kosten met betrekking tot de incassering verschuldigd aan Cool Display Media. Bij betwisting van de factuur dient dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk bij Cool Display Media kenbaar te zijn gemaakt. Bij het ontbreken van de voorgeschreven wijze van betwisting van de factuur wordt deze als erkend beschouwd.